Onder de naam Bouwproject-Parkplan Vollenhove werd de buurt Vollenhove eind jaren 60 van de 20e eeuw gebouwd. Vóór de bouw van Vollenhove maakte dit gebied deel uit van landgoed Vollenhoven. Doel was het huisvesten van arbeiders om het bestaande woningtekort te verkleinen. Om het bestaande bos zo min mogelijk aan te tasten, maar toch een groot aantal woningen te kunnen bouwen, ontwierp prof. Ir. W. de Bruyn een compositie van grote hoogbouwblokken. Hierdoor bleven grote open groene, ruimten gespaard, die benut konden worden voor recreatieve doeleinden. 

Vollenhove leverde Zeist toen allerlei nieuwigheden: hoogbouw met flats van 13 en 19 verdiepingen, voorzien van cv, stortkoker, douche en lavet. De L-flat was bij de oplevering met 728 woningen het grootste appartementencomplex van Europa. Deze appartementengebouwen zijn zeer beeldbepalend in Zeist.

De buurt Vollenhove is ‘een dorp’ dat veel op loop- en fietstafstand heeft. Van diverse winkels en horeca in het winkelcentrum, tot onderwijs, sport, een gezondheidscentrum en onlangs een nieuw ontmoetingscentrum ’t Volle Hof. De openbare ruimte zelf is aan een opknapbeurt toe. Zo is er een sterke scheiding tussen het wonen en leven op straat, doordat er vooral veel ‘beton’ is en minder groen of aantrekkelijke sport- en speelvoorzieningen. Er is bij inwoners behoefte om elkaar nog veel te kunnen ontmoeten. Bewoners zelf hebben geen tot weinig eigen middelen om hun buurt te verbeteren, dat neemt niet weg dat er ontzettend veel wil is in de vorm van buurtinitiatieven.

In de laatste 20 jaar is de buurt door een opeenstapeling van factoren veranderd. Door onder andere toewijzingsbeleid en extramuralisering van de zorg (zorg buiten een instelling) zijn de sociale huurwoningen in de flats een verzamelplek geworden voor mensen in een kwetsbare situatie. Vollenhove kent een hoog percentage van 56% sociale huurwoningen, in totaal is ongeveer 80% een huurwoning. 

In de flats wonen veel mensen met een laag inkomen, een migratieachtergrond en/of mentale problemen. Veel bewoners hebben het zwaar, zijn eenzaam en kampen met tegenslag. Net als in andere buurten waar deze factoren samenkomen, blijkt ook hier dat een hoge concentratie van kwetsbare mensen bij elkaar de sociale problematiek versterkt.

In de Torenflat worden intussen op relatief grote schaal huurwoningen verkocht.

Kaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van buurt Vollenhove. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Waarden (onder andere)

De kansen op een gezond en perspectiefrijk leven is kleiner in een buurt met veel sociale huurwoningen. In de buurt Vollenhove gaat het erom dat iedereen plezierig woont en bewoners zich met elkaar en hun buurt verbonden voelen. Het is de droom voor Vollenhove waar op dit moment door inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente hard aan gewerkt wordt. Waarden die hierbij aansluiten zijn in ieder geval:

 • Samen.
 • Gezond.
 • Veilig.
 • Identiteit.
 • Duurzaam.
 • Diversiteit. De buurt kent een sterke mix aan mensen, een grote kracht van de buurt.
 • Betaalbaarheid. In Vollenhove is wonen nog betaalbaar. Een belangrijke waarde die voor de toekomst behouden moet blijven.
 • Groen. Vollenhove kent zelf een groene opzet, maar wordt ook omringd door groen met een belangrijke recreatieve functie, zoals het bos achter de Torenflat.

Ontwikkelingen en ambities

De buurt Vollenhove is aan ontwikkeling onderhevig, doordat er op het moment een langetermijnprogramma gestart is onder de naam ‘Vollenhove Vooruit’ dat doorloopt tot minstens 2035. Doel is om Vollenhove verder vooruit te brengen. Dit programma heeft de gemeenteraad begin 2020 unaniem vastgesteld. Vollenhove is ook tot 2024 aangesloten bij de Regiodeal Vitale Wijken, samenwerking met Utrecht (Overvecht), Nieuwegein (Batau) en Amersfoort (Soesterkwartier).

Er gebeurt dan intussen ook veel in Vollenhove. Deze buurt zal zich nog verder ontwikkelen en verbeteren. Sommige bewoners kunnen meer zorg en aandacht gebruiken. Ook kunnen de openbare ruimte en het gevoel van veiligheid verbeterd worden. Daarom zijn in het programma ambities uitgewerkt – Wat willen we bereikt hebben in 2035? – en dit is verder verdiept in kansen – Wat gaan we doen?

Iedere vier jaar wordt een nieuw meerjarenplan opgesteld om de ambities uit ‘Vollenhove Vooruit’ te realiseren.

Ambities

De 4 ambities op een rij:

 1. Een vitale gemeenschap (iedereen doet mee, zorg toegankelijk, ontmoeten en ‘chillen’).
 2. Diversiteit als kwaliteit (buren helpen elkaar, gevarieerd woningaanbod, ruimte ondernemers).
 3. Open en groen (sport, spel, bewegen, weinig kans voor criminaliteit, veilig, schoon, park verbindt).
 4. Een eigentijdse wijk (klaar voor klimaatverandering, aardgasvrij, mobiliteit).

Kansen

Kansen die bij opstellen van deze Eerste Zeister Omgevingsvisie zijn opgestart of gerealiseerd:

 • Een grootschalig renovatieplan (L-flat), waarbij ook intensief is ingezet op hulpverlening voor bewoners die dit nodig hebben (Ook wel: voor L-kaar);
 • Nieuwe ontmoetingsplek in de zorgplint van de Torenflat (samenwerking nulde- en eerstelijnszorg);
 • Gerichte toewijzing voor een deel van de woningtoewijzingen;
 • Centrale ontmoetingsplek ’t Volle Hof.

De aanpak gaat zich verder richten op het verbeteren van de mogelijkheden van het opgroeien van kinderen, gezondheidswinst, meer bewegen, ontmoeten en het versterken van mogelijkheden voor werk(gelegenheid) en een beter inkomen. 

Daarnaast is er vanuit de Propositie van Zeist 2020 een specifieke onderzoeksrichting 5 voor een hoogwaardig openbaar vervoerverbinding (HOV) tussen Utrecht Science Park (USP) en Amersfoort opgestart. Een tracé langs Mooi Zeist, via Vollenhove tot het Handelscentrum vormt de beste HOV-ontsluiting voor deze intensief benutte gebieden en kan een impuls bieden voor vernieuwing van Vollenhove en het Handelscentrum Dijnselburg. 

De warmtetransitie in de gemeente Zeist, die zorgt voor een aardgasvrij Zeist in uiterlijk 2050, is vastgelegd in de Transitie Visie Warmte (TVW). In die visie is Vollenhove 1 van de buurten waar op korte termijn verkenningen plaatsvinden om stap voor stap aardgasvrij te worden. Doel is een aardgasvrije buurt in 2035.

Naar alle buurten van Zeist