Uw plan

Als u iets wilt veranderen in de fysieke leefomgeving in Zeist, stelt u daarvoor een plan op. Wat beoogt u aan ontwikkeling en hoe te realiseren? Het is aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad om dit plan goed te keuren.

Bij het indienen van een plan gaan we ervan uit dat:

 • u zoveel mogelijk rekening heeft gehouden, en ook kan toelichten hoe, met de ambities en waarden uit de Eerste Zeister Omgevingsvisie. U heeft daarbij gebruik gemaakt van de Waardenweger.
 • het plan aansluit op de regels uit het geldende Omgevingsplan (of de geldende bestemmingsplannen).
 • er aantoonbaar is samengewerkt met omwonenden (belanghebbenden).

Samenwerken met inwoners

We gaan ervan uit dat u als initiatiefnemer van een plan samenwerkt met inwoners die belanghebbend zijn. Dit gaat verder dan hen slechts informeren over dát u iets van plan bent. U geeft inwoners ruim de mogelijkheid om iets van uw te plan te vinden en het plan te verrijken met hun expertise in het wonen en leven in de gemeente Zeist. Zo kunnen inwoners u helpen om de waarden die belangrijk zijn voor hun buurt, en in deze omgevingsvisie staan toegelicht, te verwerken in uw plan. Bij het indienen van uw plan licht u schriftelijk toe:

 1. Hoe u met inwoners hebt samengewerkt (zijn er bijeenkomsten geweest, offline of online).
 2. Met wíe (1 buurman is niet genoeg).
 3. Hoe u uw plan heeft aangepast op de expertise en wensen van inwoners.
 4. In hoeverre inwoners het plan accepteren, waarom wel en waarom niet.

Organiseren van samenwerking met belanghebbenden

Hoe regelt u dat nou, participatie? Misschien heeft u iets aan de informatie hierover op onze website zeist.nl. Daar staat hoe wij als gemeente participatie inrichten. U vindt er bijvoorbeeld ook ons Handvat Participatie en informatie over participatiebijeenkomsten.

'Ja, mits'-houding

Deze visie stimuleert u als initiatiefnemer om in de fysieke leefomgeving iets bij te dragen wat goed past in dat gebied, en wat óók bijdraagt aan ambities die we gemeentebreed hebben op tal van thema’s.

Ieder nieuw plan voor de fysieke leefomgeving wordt positief ontvangen, mits het plan wel laat zien hoe er:

 1. samengewerkt is met inwoners
 2. rekening is gehouden met zo veel mogelijk waarden en ambities uit deze omgevingsvisie

Mocht u hier niet uitkomen of wij zien verbeteringen, dan gaan we hier met u over in gesprek. We pakken dan ook de Waardenweger erbij, zodat we die samen kunnen invullen. 

Ieder plan maakt kans, en we zoeken naar manieren en alternatieven om het plan te laten slagen. We noemen dit de ‘ja, mits’-houding.

Overig: grondbeleid en kostenverhaal

Deze visie is ontzettend omvangrijk qua ambities en soms ook al met concretere plannen voor onze leefomgeving. Waar de visie nadrukkelijk niet op in gaat, is op de uitvoering.

Hoe worden ambities werkelijkheid? Daarvoor worden aparte projectplannen gemaakt, een ingewikkelder term daarvoor is een ‘omgevingsprogramma’. Er zijn toch 2 belangrijke onderwerpen die terugkomen met de uitvoering van plannen, maar tóch alvast genoemd moeten worden in deze visie. Dit betreft het grondbeleid van de gemeente, en het verhalen van kosten (kostenverhaal) bij grootse projecten en investeringen. 

Grondbeleid

Om invulling te geven aan de thema’s en waarden vanuit de omgevingsvisie, werkt de gemeente Zeist samen met haar partners. De mate van regie van de gemeente verandert met de komst van de Omgevingswet. Het belang voor de gemeente om grond in bezit te hebben om regie te hebben over de fysieke leefomgeving, neemt af. De keuze van welke rol de gemeente inneemt bij nieuwe fysieke ontwikkelingen is afhankelijk van

 1. de wijze waarop een project invulling geeft aan de beleidswensen en waarden uit de visie.
 2. de ruimtelijke kenmerken van een project.
 3. in welke fase een project zit.

Deze aanpak vormt een uitstekende basis om ervoor te zorgen dat we bij ontwikkelingen nog meer kunnen aansluiten bij de kracht en energie die in de samenleving en onze partners schuilen.

Kostenverhaal

Gemeenten zijn verplicht om kosten te verhalen. Bij kostenverhaal leveren initiatiefnemers van bouwactiviteiten een bijdrage aan onder andere de kosten van het maken van plannen, het aanleggen van openbare voorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte. Onder de huidige wetgeving (Wet ruimtelijke ordening) is het kostenverhaal al geregeld en in de kern blijft dit in de Omgevingswet ongewijzigd. 

De gemeente Zeist streeft ernaar om met kostenverhaal in ruimtelijke ontwikkelingen kosten en opbrengsten zoveel mogelijk met elkaar te verevenen. Dit betekent dat vanuit projecten met verdiencapaciteit een bijdrage wordt gedaan die kan worden ingezet om investeringen te dekken, om zo maatschappelijk doelstellingen te behalen.

De gemeente hanteert een gebiedsgerichte aanpak op diverse locaties waarbij binnen een gebied partijen het zoet en zuur met elkaar delen. Verder, met kostenverhaal dragen de (nieuw)bouwplannen in de gemeente financieel bij aan thema’s als sociaal, natuur en duurzaamheid. Thema’s die in deze Eerste Zeister Omgevingsvisie centraal staan. Dit is in lijn met de structuurvisie 2020 en helpt om de omgevingswaarden van de gemeente op lange termijn te borgen. Op den duur zal dit ook terugkomen in een nieuwe ‘nota kostenverhaal’. Hierin worden de investeringsprojecten die voortkomen uit deze visie verder uitgewerkt en maken we een koppeling tussen kostenvragers en -dragers.

Het kostenverhaal voor bijdragen aan de verbetering van de fysieke leefomgeving wordt gestort in een fonds (bestemmingsreserve). Deze bijdragen zijn gewaarmerkt en uitsluitend te besteden voor het doel waarvoor deze wordt geïnd: de doelen genoemd onder de thema's van de visie.