Identiteit - verscheidenheid aan woon- en leefgebieden

Met de 5 verschillende kernen en tal van wijken en buurten kent Zeist een grote verscheidenheid aan woon- en leefgebieden.

Dit uit zich niet alleen in type woningen, maar ook in diversiteit van bedrijvigheid en in de karakters van die samenlevingen. Veel dorpen en wijken kennen hechte gemeenschappen. Er valt wat te kiezen en dat maakt Zeist een aantrekkelijke gemeente. Deze identiteit per wijk en buurt willen we zoveel mogelijk behouden. Lees meer over de belangrijkste waarden per kern en buurt van Zeist.

Voor iedereen is er een passende woonomgeving. Of het nu gaat om de hechte gemeenschap van het dorp Austerlitz, verscholen in het bos, de zeer multiculturele samenleving in Vollenhove met hoogbouw in een ruime groene omgeving, het verstilde wonen in de natuur van Bosch en Duin, natuurinclusief wonen in Kerckebosch of wonen in het midden van de ruime voorzieningen in het centrum van Zeist. En naast (dure) koopwoningen kent Zeist binnen de regio in het kader van 'iedereen moet prettig kunnen wonen in Zeist' een hoog aandeel sociale huurwoningen. 

Centrum Zeist

Het centrum van Zeist bestaat uit een afwisselende bebouwing uit verschillende periodes, met een organischer, kleinschaliger, planmatiger en grootschaliger bebouwing uit recentere perioden. Geconcentreerd rond de statige Slotlaan herbergt het centrum een diversiteit aan centrum(stedelijke) functies zoals winkels, horeca, theater, (zakelijke) dienstverlening én wonen. Wonen in en om het centrum betekent wonen in een dynamische omgeving met voorzieningen, ontmoeting en beleving. Woningen zijn veelal boven winkels te vinden, in zowel sociale- als vrijesectorhuur en koop.

Dorps - Austerlitz

Austerlitz kent een dorps woonmilieu met een brede variatie aan historisch gegroeide bebouwing die vrijwel volledig grondgebonden is. Om de centrale lintbebouwing zijn in de loop der tijd kleinschalige woonwijken toegevoegd, met naast koop- ook sociale huurwoningen. Her en der zijn er andere functies die de woonfunctie afwisselen. Er is een sterke gemeenschapszin en een ons-kent-ons sfeer, van waaruit een actieve bijdrage wordt geleverd aan de instandhouding van de voorzieningen.

Vooroorlogs woongebied - Patijnpark

Zeist kent verschillende woonwijken die aan het begin van de twintigste eeuw in een parkachtige setting zijn opgezet. Grondgebonden, voornamelijk koopwoningen zijn vrijstaand of als geschakelde woning aan groene lanen gebouwd, soms uitmondend in een plantsoen of park. De woningen zijn veelal uitgevoerd in traditionele jarendertigbouwstijl. De meeste van deze wijken liggen niet ver van het centrum van Zeist.

Naoorlogs woongebied: Couwenhoven

De naoorlogse woonwijken van Zeist kennen een planmatige opzet in een modernistische bouwstijl. De wijken hebben een mix van huur- en koopwoningen, gebouwd in een gezinsvriendelijke, groene setting met hoofdontsluitingswegen en meer verkeersluwe zijwegen en woonerven. De wijken hebben een eigen voorzieningenstructuur met scholen, speeltuinen en een buurt- of wijkwinkelcentrum.

Naoorlogs stedelijk woongebied - Vollenhove

Een uitzonderlijk woongebied binnen Zeist vormt Vollenhove, met haar lange hoogbouwflats en laagbouw met platte daken, omgeven door een groene omgeving aan de rand van de kern Zeist. De wijk bestaat voor een aanzienlijk deel uit sociale huur, met eveneens een groot aandeel particuliere huur en een beperkt aandeel koopwoningen en heeft een eigen winkelcentrum.    

Wonen in natuur - Bosch en Duin

Bosch en Duin is een ruim opgezette wijk met vrijstaande woningen midden in het bos, aan het begin van de twintigste eeuw ontstaan rond de voormalige spoorlijn Bilthoven-Zeist. Naast de grote tuinen maken enkele kleine natuurgebieden van Bosch en Duin een schakel tussen verschillende delen van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Mede karakteriserend voor de wijk zijn de (particuliere) zorginstellingen. 

Natuurinclusief en zorgzaam - Kerckebosch

Kerckebosch bestaat uit een mix van moderne bebouwing uit verschillende perioden vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw, met zowel vrijstaande woningen als appartementen. Door de vernieuwing van de wijk zijn er verschillende woonbuurten ontstaan, die ‘natuurinclusief’ zijn ontwikkeld: rekening houdend met het bestaande groen dat verbonden is met de omliggende bossen van de Utrechtse Heuvelrug. De wijk bestaat uit een mix van sociale huur- en koopwoningen en heeft een eigen gezondheids- en winkelcentrum, wat bijdraagt aan een levensloopbestendige woonomgeving.

Woonwagens - Beukbergen

Met 220 standplaatsen is Beukbergen het grootste woonwagenkamp van Europa. Met de recente vernieuwing van het terrein en de uitbreiding van het aantal plaatsen is de wachtlijst weggewerkt en heeft de gemeenschap een eigen, volwaardige plek binnen de Zeister samenleving gekregen. De standplaatsen worden omzoomd door bos tussen twee sorties van de Amersfoortseweg.

Kaart van de Zeister waarde Identiteit: verscheidenheid aan woon- en leefgebieden

Deze plattegrond is een weergave van de Zeister waarde 'Identiteit: verscheidenheid aan woon- en leefgebieden'. Dat houdt in dat er 8 verschillende woonomgevingen zijn omcirkeld op de plattegrond. Deze zijn getypeerd naar opzet van de buurt, bebouwing, woningtype en ligging. De 8 woonomgevingen liggen verspreid over de gemeente Zeist, maar het merendeel ligt in het veelal bebouwde westelijke gedeelte van Zeist. Het gaat om

  1. Het centrum van Zeist in het westen.
  2. Het dorp Austerlitz in het zuidoosten.
  3. Het vooroorlogs woongebied Patijnpark, niet ver verwijderd van het centrum van Zeist.
  4. Het naoorlogs woongebied Couwenhoven in het westelijke puntje van Zeist, grenzend aan het Kromme Rijngebied.
  5. Het naoorlogs woongebied Vollenhove, richting het noorden van Zeist.
  6. Bosch en Duin, in het noordelijker deel van Zeist.
  7. Kerckebosch, in het zuidelijker deel van Zeist en verbonden met de bossen van de Utrechtse Heuvelrug.
  8. Het grootste woonwagenkamp van Europa genaamd Beukbergen, in het noordoosten van Zeist.

Let op: de plattegrond is illustratief en pretendeert niet compleet te zijn. Het geeft een indruk van deze waarde.

Naar alle waarden van Zeist