Het boskarakter is kenmerkend voor deze buurt en komt dan ook in de hele fysieke leefomgeving terug. Door zoveel mogelijk bebouwing met de voorkant op het bos te oriënteren, is gemeenschappelijkheid van het bosgebied bevorderd. De eigen verantwoordelijkheid van bewoners ten aanzien van de groene, duurzame omgeving wordt met de inrichting gestimuleerd. Er is veel openbare en weinig privébuitenruimte aanwezig, om het boskarakter maximaal te kunnen handhaven.

Kerckebosch is oorspronkelijk ontwikkeld tussen 1957 en 1965 en is genoemd naar de Rooms-Katholieke Kerk van Rijsenburg, die het bos oorspronkelijk in eigendom had. Maatgevend voor de ontwikkeling van de wijk was de toen heersende woningbehoefte. Er golden 2 uitgangspunten bij de ontwikkeling van Kerckebosch:

 1. het sparen van zoveel mogelijk bos.
 2. het maken van een goede overgang met de aangrenzende villawijk.

In de grootschalige herstructurering is opnieuw het behoud van zoveel mogelijk bos een belangrijk uitgangspunt geweest. Daarnaast moeten de bestaande flats vervangen worden en zijn circa 500 woningen toegevoegd. Hoog- en laagbouw wisselen elkaar af.

De buurt Hoge Dennen ligt verscholen en omringd door het Zeisterbos, en in het bosgebied van de Utrechtse Heuvelrug. Hoge Dennen bestaat oorspronkelijk uit 2 delen:

 1. het villapark Kerckebosch, gelegen ten noorden van de weg ‘Tussen de Dennen’
 2. het deel Hoge Dennen, gelegen tussen de Arnhemse Bovenweg en de weg ‘Tussen de Dennen’

Hoge Dennen is een villawijk, ingepast dus in een bosrijke omgeving. Het oorspronkelijke uitgangspunt om het bos zoveel mogelijk te behouden binnen de buurt is vandaag nog steeds goed zichtbaar. Wonen in Hoge Dennen betekent wonen in het bos. De kavels zijn ruim rondom de grote oude bomen, met een groot aandeel grove den. En de kapvormen met ruime overstekken zijn complementair aan elkaar en geven Hoge Dennen een heel vriendelijk en bosrijk karakter en sfeer.

De rijk aanwezige, groene ruimten zijn van grote betekenis voor de stedenbouwkundige structuur en de identiteit. Het ruime straatprofiel en de relatief grote ruimten tussen de bebouwing versterken dit groene karakter.

Kaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van buurt Kerckebosch en Hoge Dennen. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Waarden (onder andere)

De door inwoners tijdens het participatieproces belangrijk bevonden waarden voor hun buurt, om zowel nu om als in de toekomst te versterken, zijn voor de buurt Kerckebosch en Hoge Dennen de volgende:

 • Natuur. In Kerckebosch is de natuur de ruimtelijke drager van de buurt. Wonen in Kerckebosch staat voor natuurinclusief wonen, waarbij de innovatie opgezocht wordt, zoals de  Kerckeboschlaan die deels zwevend is aangelegd om boomwortels niet te belasten of de vleermuiskasten die geïntegreerd zijn in gevels.
 • Boomrijk. De vele bomen, loof- en naaldbomen, karakteriseren de buurt en zijn voorwaardelijk voor het ‘wonen in het groen’ waar de buurt voor staat.
 • Rustig, veilig en kindvriendelijk. Kerckebosch heeft een rustige, veilige en kindvriendelijke leefomgeving te bieden, onder andere door de inrichting van de straten en de vele kleine speel- en ontmoetingsplekken in de buurt.

De verenigde bewoners in Hoge Dennen en Kerckebosch hebben samen de volgende waarden met elkaar bepaald.

Sociaal-maatschappelijke en relationele kernwaarden

De 6 sociaal-maatschappelijke en relationele kernwaarden van de verenigde bewoners in Hoge Dennen/Kerckebosch zijn:

 1. Woonplezier in Hoge Dennen/Kerckebosch op een bijzondere, ook met openbaar vervoer zeer bereikbare plek.
 2. Leefplezier in Hoge Dennen/Kerckebosch, wonen aan het bos met rust en ruimte én met veiligheid.
 3. Groen- en faunabeleving in het enige deel van de kern Zeist dat volledig is omringd door het Natuurnetwerk Nederland.
 4. Leven met de menselijke maat: ruimte in en om je huis, maar met je buurtgenoten altijd dichtbij (sociale cohesie).
 5. Levensloopbestendig wonen, met (als dat nodig wordt) zorg aan huis of met een verhuizing, zonder je vertrouwde omgeving te verlaten.
 6. Hoge Dennen/Kerckebosch is een wijk voor iedereen en dat komt tot uiting door de diversiteit aan mensen die er wonen. En door de diversiteit aan woningen in zowel de koop- als de huursector.

Ruimtelijke kernwaarden

De9 ruimtelijke kernwaarden van Hoge Dennen/Kerckebosch: 

 1. Wonen aan het bos. Het bos is vlakbij of om de hoek, ook binnen de wijk is er een groene sfeer (kan beter dan nu).
 2. De huizen zijn uit verschillende stijlperioden, er is uniformiteit per buurt, maar de buurten verschillen (eenheid in verscheidenheid).
 3. Hoge Dennen/Kerckebosch is een volwassen dorp in het bos, zelfvoorzienendheid waar mogelijk is een waarde en een ambitie.
 4. Redelijk ruime kavels, maar niet te groot en niet ‘achter slot’ om sociale cohesie te behouden. Beperkt gestapelde woningbouw.
 5. Wijkvoorzieningen zijn gewenst, bovenwijkse functie echter beperken, of minstens de effecten beperken (‘stop de groei’).
 6. Gerichte aandacht voor loop- en fietsvoorzieningen (kan en moet beter), stimuleer faciliteiten voor deelauto’s.
 7. Gerichte aandacht voor speelvoorzieningen voor kinderen (jonge gezinnen, en óók oma’s en opa’s met kleinkinderen), en voor de oudere jeugd (honk ín de wijk voor jongeren van 15 tot 22 jaar).
 8. Het bos is écht bos (hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarden), dus rond de wijk louter extensieve recreatie, in principe alleen voor de wijkbewoners (hou de effecten van Boswerf, scouting/BSO, Schaapskooi, enzovoort beperkt).
 9. Geen onnodig (doorgaand) verkeer, álle straten/lanen zijn primair woonstraten. Beperk de snelheid op veelgebruikte routes. Hoge Dennen/Kerckebosch kenmerkt zich door de bijzondere inrichtingsprincipes die gehanteerd zijn bij de ontwikkeling van de buurt. Met name de bijzondere openbare ruimte met innovatieve, hoogwaardige materialen en de natuur als basis. Dit is uniek maar zeer gewaardeerd. De buurt geldt daarom als voorbeeld voor Nederland. Daar zijn we trots op en dat willen we ook blijven.

Ontwikkelingen en ambities

 • Een vitale, duurzame, groene wijk voor iedereen, waarin met plezier wordt gewerkt en gewoond, met in het hart voorzieningen (zoals sport, medische zorg, winkels).
 • Inmiddels is de grootschalige herstructurering van de buurt Kerckebosch opgeleverd, inclusief ontmoetingsplekken en voorzieningen als het onderwijs en winkelcentrum.
 • De warmtetransitie in de gemeente Zeist die zorgt voor een aardgasvrij Zeist in uiterlijk 2050, is vastgelegd in de Transitie Visie Warmte (TVW). In die visie zijn de zorgcomplexen langs de Arnhemsebovenweg locaties waar op korte termijn verkenningen plaatsvinden om stap voor stap aardgasvrij te worden.
 • Ontwikkelingen vinden in deze buurt beperkt plaats. Af en toe wordt een woning vervangen of vinden verbouwingen plaats. Om de beeldkwaliteit te behouden, zijn aanvullende criteria van toepassing op de bebouwing langs de Arnhemse Bovenweg, Oranje Nassaulaan, Oranje Nassauplein, Julianaplein en het Louise de Colignyplein.
 • De bestaande gebouwde omgeving is het referentiepunt voor nieuwe of te wijzigen bebouwingen. Dat wil zeggen dat een bouwkundige toevoeging of verandering dient te passen binnen deze kwalitatieve structuur, dus de typologie en detaillering evenals kleur- en materiaalgebruik.
 • Bij de ontwikkeling van de nieuwbouw in deze buurt is gezamenlijk met stakeholders een DNA van de wijk opgesteld. Deze visualisatie omschrijft de buurt met zijn kernwaarden. Zie dit als aanvullend op de waarden die in deze visie al genoemd staan. Door de wijkvereniging is de visualisatie verfijnd en dit dient voor leden van de vereniging als uitgangspunt voor de wijze waarop de wijk zich ontwikkelt tot een (blijvend) fijne plek om te wonen.

Bijzondere natuurwaarden

 • Zandhagedis en hazelworm in het groen tussen de bebouwing (met name in het nieuwe deel van Kerckebosch).
 • Eekhoorn.