De percelen zijn ruim opgezet met voornamelijk vrijstaande bebouwing, voorzien van grote voor- en achtertuinen. Ten opzichte van het villapark is het ‘oude’ dorp in het zuiden van Huis ter Heide veel steniger. De bebouwde kom vormt een duidelijk contrast met de beboste omgeving. De bebouwing is hier sterker gevarieerd dan in het villapark in het noordelijke deel. 

In het zuidelijk deel vindt men voornamelijk kleinschalige naoorlogse woonbebouwing en oude dorpsgebouwen en landhuizen. Daarnaast beschikt dit gedeelte ook over een aantal belangrijke werklocaties en vooraanstaande bedrijventerreinen, namelijk de Autoboulevard en LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking). Huis ter Heide valt op door de relatief hoge dichtheid aan woningen te midden van villawijken. De straatprofielen zijn smal en eenvoudig, maar wel voorzien van laanbeplanting. De kwaliteit in architectuur en detailleringen van de villa’s in deze buurt is hoogwaardig met een eigen identiteit.

Kaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van buurt Huis ter Heide. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Waarden (onder andere)

Gezien haar ligging is de cultuur- en historische waarde groot in Huis ter Heide, evenals het groen en de natuur. De Buurt en Belangenvereniging Huis ter Heide heeft een aantal waarden  gedefinieerd die zij voor nu en in de toekomst van belang vindt (voor Zuid en Noord Huis ter Heide, dus zonder Sterrenberg/Abrona en de buurt Beukbergen). Deze waarden zijn:

 • Bescherming van het kleinschalige karakter van de buurtschap met haar gemêleerde bevolkingsopbouw. Voor de nieuwbouw in West en Zuid willen we bij de buurt passende, gevarieerde nieuwbouw (dus vooral laagbouw). Primair bestemd voor woningzoekenden uit Zeist.
 • Bescherming van de cultuurhistorische kenmerken (de landgoederen Oud-Zandbergen, Beukbergen en Dijnselburg, grenzend aan de Wegh der Weegen). Actueel is vooral het door een nieuwe gebiedsvisie zorgvuldig opwaarderen van het landgoed Dijnselburg: het weer publiek toegankelijk maken met een passende functie (liefst ook voor de directe omgeving) en met bijzondere aandacht voor het groen in dat gebied.
 • Behoud van en zorg voor het vele groen in heel Huis ter Heide; denk aan het Park Rodichem, het Blookerpark en de mooie lanen, zoals het historische kerkepad en de fraaie bomenstructuren rondom de openbare sportvelden.
 • Bevorderen van een veilige en (sluip)verkeerafremmende verkeerssituatie (met handhaven van een lage snelheid van 30km/u) en extra aandacht voor veiligheid van fietsers en voetgangers (incl. onderhoud van voetpaden voor zover aanwezig). Een goede verbinding met Zeist (inclusief directe busverbinding, zowel lokaal als regionaal).
 • Bevorderen van verbondenheid in de buurt met goed onderling contact (zeker met de komst van 72 nieuwe woningen in Zuid en 80 in West). Goede informatie-uitwisseling over belangrijke zaken en activiteiten in en voor de buurt via websites en nieuwsflitsen en diverse WhatsApp-groepen.
 • Aandacht voor sociale veiligheid in de buurt, middels Buurtattentie/Buurtwacht en indien nodig camera’s en soms extra verlichting.
 • Aandacht voor onderling contact en de mogelijkheid elkaar te ondersteunen (bijvoorbeeld hulp bieden aan ouderen). Bij gebrek aan een buurthuis zoeken naar een laagdrempelige, vaste ontmoetingsruimte voor de buurt met mogelijkheid voor diverse activiteiten (voor alle leeftijdsgroepen).
 • Een gezond leefklimaat. Beperken van geluidsoverlast en luchtvervuiling door met name de snelweg A28. Geen windmolens in het gebied langs de A28.
 • Een goede samenwerking met de aanwezige zorgvoorzieningen in de buurt (onder andere Vredenoord en ECR de Horst).

Ontwikkelingen en ambities

 • Op dit moment vindt er grootschalige woningbouw plaats in Huis ter Heide. Het gaat om het bouwen van 80 woningen in Huis ter Heide-West en 72 woningen in Huis ter Heide-Zuid. Om  de woningen te kunnen realiseren is daarnaast de aanleg van een ontsluitingsweg nodig.
 • Het is een ambitie om de bestaande bedrijven(terreinen) te behouden en waar mogelijk het bieden van uitbreiding.
 • In de Propositie van Zeist 2020 is oog voor een duurzame transformatie van de N237, ook wel de ‘historische verbindingsweg’, de ‘Wegh der Weegen’ én de bekende ‘Amersfoortseweg’ genoemd. Een weg waar zowel buurt Huis ter Heide als buurt Bosch en Duin aan liggen, maar daardoor wel gescheiden worden. De N237 functioneert vooral als sluipverkeerroute voor (boven)regionaal verkeer. Bovenregionaal belang prevaleert boven lokaal belang en hierdoor is er geen sprake van een aangenaam verblijfsklimaat rondom de Amersfoortseweg. Om de  verblijfskwaliteit te vergroten dient het doorgaande autoverkeer te worden ontmoedigd. In de geest van de waarden van Zeist kunnen we met deze ingrepen van de N237 een ware  Amersfoortse Lustwarande maken.
 • De bestaande gebouwde omgeving is het referentiepunt voor nieuwe en/of te wijzigen bebouwingen. Dat wil zeggen dat een bouwkundige toevoeging of verandering dient te passen binnen deze kwalitatieve structuur, dus de typologie en detaillering evenals kleur- en materiaalgebruik.