In deze buurt ligt een belangrijk bedrijventerrein met een zeer bekend bedrijf: de Remiafabriek. Daarnaast ligt in deze buurt de Willem Arntsz Hoeve.

In het gebied Willem Arntsz Hoeve (WA-hoeve) stond zorg vanaf het begin van de 20e eeuw centraal. Het gebied is een voormalig psychiatrisch zorgcomplex op het terrein van het huidige Altrecht. De zorg in Nederland is steeds meer gericht op zorg bij mensen thuis, in plaats van opnames in instellingen zoals Altrecht die heeft in het gebied WA-hoeve. Door die ontwikkeling, verlaat Altrecht de komende 10 jaar in fases het gebied. Daarom is er in 2016 door de gemeente samen met inwoners en vertegenwoordigers van Altrecht een gebiedsvisie opgesteld voor dit gebied.

Op dit moment is de WA-hoeve dan ook ruimtelijk in ontwikkeling. Het wordt een levendig gebied met een mix van verschillende soorten koop- en huurwoningen, bewoners en ondernemers, leegstaande, monumentale panden die het gebied rijk is, en krijgt daarmee weer een nieuwe toekomst.

Kaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van buurt Den Dolder-Noord. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Bijzondere natuurwaarden (onder andere)

 • Op de heide bij de WA-hoeve groeien bijzondere mossen en korstmossen (onder andere kaal tandmos en heidefranjemos).
 • Op een aantal heideterreintjes komen de heivlinder en de kommavlinder voor.
 • Sprinkhanen als schavertje, zoemertje en sikkelsprinkhaan.
 • Voorkomen van de zandhagedis, levendbarende hagedis en ringslang.
 • Eekhoorn, das en boommarter.
 • Een grote oude boskern ten oosten van het golfterrein.

Waarden (onder andere)

Belangenvereniging Den Dolder heeft tijdens het participatieproces voor deze Eerste Zeister Omgevingsvisie de volgende set aan waarden ingebracht om te koesteren en in de toekomst te versterken. Deze waarden gelden zowel voor Den Dolder-Noord als Den Dolder-Zuid.

Sociaal-maatschappelijke en relationele kernwaarden

De sociaal-maatschappelijke en relationele kernwaarden zijn:

 1. Leefplezier voor iedereen; jong, oud en gezinnen. Er is veel ruimte voor verenigingen, speeltuinen en ontmoetingsplekken voor ieders hobby, sport of bezigheid.
 2. Natuurbeleving is overal dicht bij huis op loopafstand. Om te wandelen met de hond, om te spelen en te recreëren, dus veel ruimte en rust in het groen.
 3. Sociale verbinding en betrokkenheid is belangrijk en op een goed niveau in Den Dolder. Het is een dorpsgemeenschap met zeggenschap en wil geen voorstad van Utrecht worden. Het dorpse karakter, zowel sociaal als qua inrichting, moet behouden blijven; daarbij is een volwaardig dorpshuis zeer gewenst.
 4. Goede bereikbaarheid via openbaar vervoer en goede en veilige infra naar het centrum voor alle inwoners van Noord en Zuid, ondanks het spoor. Goede en veilige infra van oost naar west ondanks provinciale weg. Passend en nabij de (hoeveelheid) mensen die er verblijven.
 5. Ondernemerschap. Er zijn goede mogelijkheden voor bedrijven en ondernemers, waaronder ook non-profit-, zorg- en creatieve ondernemers.

Ruimtelijke kernwaarden

De ruimtelijke kernwaarden zijn:

 1. De ecologische noord/zuid- en oost/west-corridors Natuurnetwerk Nederland (NNN). Deze willen we beschermen en in stand houden.
 2. De unieke natuur, bijzondere plekken met overal duinen in het bos, heide en wetlands met bijzondere dier- en plantensoorten. Deze moeten behouden worden en toegankelijk blijven.
 3. Waardevol cultureel-historisch erfgoed. Monumenten op WA-Hoeve en de bijzondere landgoederen en monumenten, ook buiten de kern van het dorp.
 4. Bouwen en nieuwbouw moeten plaatsvinden in harmonie met de natuur, ecologie en de gemeenschap.

Ontwikkelingen en ambities

 • Het gebied WA-hoeve is voorlopig nog in ontwikkeling gebaseerd op de in 2017 vastgestelde gebiedsvisie WA-hoeve en in overeenstemming met de huidige woonvisie.
 • Een ambitie in dit gebied is ook het behoud van bestaande bedrijven, zoals de Remiafabriek en mogelijk het bieden van uitbreidingsruimte op dit bedrijventerrein.
 • In de Propositie van Zeist 2020 zijn de buurten (en kernen) Austerlitz en Den Dolder aangewezen als plaatsen waar een versterking mogelijk is in recreatie en ontmoeting. Zie hiervoor ontwikkelkans 1. Ook sluit onderzoeksrichting 4 ‘Recreatiepoorten naar de Heuvelrug’ hierop aan. Namelijk dat onderzocht kan worden of de toeristische functie van Austerlitz en Den Dolder versterkt kan worden tot recreatiepoorten naar de momenteel versnipperde toegankelijke natuur van de Utrechtse Heuvelrug. Deze buurten of kernen ontwikkelen zich naar een uitvalsbasis naar de natuur. Ze voorzien hiermee niet alleen in een regionale behoefte, maar bieden ook werkgelegenheid. Deze recreatieve functie zou uiteraard natuurinclusief en duurzaam moeten worden ingevuld met een focus op luwe recreatie.
 • Het behoud van monumenten.
 • Het maken of aanleggen van nieuwe, ecologische verbindingen.
 • De warmtetransitie in de gemeente Zeist, die zorgt voor een aardgasvrij Zeist in uiterlijk 2050, is vastgelegd in de Transitievisie Warmte (TVW). In die visie is Den Dolder-Noord 1 van de buurten waar op korte termijn verkenningen plaatsvinden om stap voor stap aardgasvrij te worden.