Opgave vitale economie

Gemeente Zeist biedt ruimt 35.000 arbeidsplaatsen. Bekende grote organisaties binnen onze gemeente zijn KNVB, Achmea, PGGM, Figi, Remia, vele zorginstellingen, het Wereldnatuurfonds en Zorgverzekeraars Nederland.

Door de centrale ligging van Zeist, de vele voorzieningen en de zeer groene omgeving, is onze gemeente een aantrekkelijke plaats om te werken, en voor bedrijven om zich hier te vestigen.

Zeist is naast een woongemeente, ook een werkgemeente. Een vitale economie betekent dat er werk is voor mensen, dat de welvaart toeneemt en er ruimte is om te investeren in maatschappelijke voorzieningen voor onze veiligheid, duurzaamheid en op sociaal gebied. Maar ook in financiële ondersteuning van het verenigingsleven.

Bij een vitale economie hoort een mix van functies en winkels met een uniek aanbod, gesitueerd in het kernwinkelgebied; het centrum van Zeist. Juist zelfstandige ondernemers geven profiel aan het centrum. En daarmee aan de kwaliteit van onze economie.

We zien een verschuiving in de behoefte van inwoners. Minder winkelen en meer recreatief gebruik van het centrum. Elkaar ontmoeten. Samen met een verschuiving naar winkelen via internet leidt dit ook tot leegstand van met name winkelpanden. De daghoreca groeit, wat in lijn is met de benoemde trend. Ontmoeten doe je met een kop koffie of lunch buitenshuis. Jongeren hebben behoefte aan meer reuring in Zeist, zij willen ontmoetingsplaatsen en activiteiten.     

Ambities

Dankzij haar centrale ligging en vele arbeidsplaatsen, is Zeist een belangrijk economisch centrum in de regio Utrecht. De economie van Zeist houden we graag sterk en vooral vitaal. Daarbij spelen we in op ontwikkelingen als digitalisering, verduurzaming en de transitie naar een circulaire economie. Het motto is: groen, gezond, slim en gastvrij. En dat past ook bij de regio met als motto: gezond stedelijk leven.

Zeist wil haar vitale economie behouden en versterken. Ook wil Zeist haar centrumkwaliteit garanderen. Dit vraagt om aantrekkelijke ontmoetingsplekken, vernieuwing van gebouwen, veel groen, een goede bereikbaarheid van voorzieningen en ondernemers die uitblinken in vakmanschap en gastvrijheid.

  • We vinden het belangrijk dat bedrijven in Zeist kunnen groeien. Daarom stimuleren we initiatieven van bedrijven om uit te breiden, passend in de (toekomstige) tijdsgeest. Denk aan creatieve hotspots, plekken voor makers en bedrijven die vernieuwing brengen en verbinding leggen met maatschappelijke opgaven. Helaas is de ruimte om te groeien schaars. Dat betekent dat we goed nadenken, en terughoudend zijn, bij mogelijke functieveranderingen van kantoorpanden. Bijvoorbeeld naar een andere functie dan werken, zodat bestaande werklocaties beschikbaar blijven voor bedrijven. Waar het kan, kijken we of op diezelfde locaties mogelijk meer bedrijvigheid kan plaatsvinden met nieuwe arbeidsplaatsen. We zetten in op nieuwe vormen van (het huisvesten van) bedrijvigheid al dan niet in combinatie met andere voorzieningen of wonen.
  • Meer focus op de 2 vleugels van de Zeister economie: bedrijvigheid (accent op gezondheidszorg, duurzaamheid en ICT) en groen (prettig wonen en recreëren). Een specifiek onderdeel van deze focus is de aansluiting met het Utrecht Science Park. Vooral de Utrechtseweg Noord, maar misschien ook andere werklocaties in Zeist, kan een bijdrage leveren aan het ecosysteem rond Health & Life Sciences, dat zijn kern heeft op het Utrecht Science Park.

Ontwikkelingen

  • We investeren in een aantrekkelijk, compact centrum. Deze transformatie van het centrum kent een compactere kern met vooral winkels met horeca, de Slotlaan, ‘the place to buy’. Hier omheen ligt een zone, het transformatiegebied, met een menging van wonen, werken en maatschappelijke voorzieningen met mogelijk een enkele ambachtelijke nichewinkel of atelier en beperkte horecamogelijkheid, ‘the place to be’. De zone daaromheen legt de verbindingen met de omgeving, het aanloopgebied met lanen, water en groen van hoge kwaliteit, de groene aders.
  • ‘Knooppunten’ in Zeist, een plek waar verschillende verkeersstromen bij elkaar komen, kan potentie in zich hebben om daar nieuwe bedrijvigheid te starten. Denk aan station Driebergen-Zeist en Den Dolder. Dit wordt onderzocht. Deze locaties kenmerken zich door een goede bereikbaarheid van (hoogwaardig) openbaar vervoer en fiets, en bieden mogelijkheden om werken te combineren met functies als wonen, recreatie en sporten. Specifiek voor de locatie station Driebergen-Zeist zijn we in gesprek met de gemeente Utrechtse Heuvelrug om samen een toekomstperspectief /gebiedsvisie hiervoor op te stellen.
  • We investeren in de overgang naar een circulaire economie. Denk aan het stimuleren van bedrijven om circulair te werken en het onderzoeken van mogelijkheden om bedrijventerreinen (meer) circulair te maken.

Uitgangspunten

  • Bij het anders inrichten van bestaande werklocaties wordt erop gelet dat de herinrichting toekomstbestendig is (duurzaam, natuurinclusief en circulair).
  • (Nieuwe) werkgelegenheid die past bij het groene DNA van Zeist krijgt voorrang.
  • Op onze bedrijventerreinen staan we geen retailbestemming toe.
  • We behouden kleinschalige werkfuncties in wijken van Zeist, dus de bedrijf-aan-huis-vorm.     
Naar alle opgaven van Zeist