Opgave mobiliteit

Zeist is goed bereikbaar met de fiets, het openbaar vervoer en de auto. Dit willen we in de toekomst zo houden en waar mogelijk verbeteren.

Op termijn zijn er slimme en innovatieve oplossingen nodig om Zeist bereikbaar te houden. Niet alleen Zeist zelf, maar ook de regio Utrecht wordt steeds drukker door het toenemende aantal woningen en arbeidsplaatsen.

Verder draagt de wijze waarop wij in Zeist omgaan met mobiliteit, ook bij aan het realiseren van de klimaatdoelen. Zo kan het elektrisch vervoer een belangrijke bijdrage leveren aan de normen voor luchtkwaliteit. Het kabinetsbeleid is erop gericht dat alle nieuw verkochte auto’s in 2030 uitstootvrij zijn. Daarom hebben wij de afgelopen jaren al geïnvesteerd in elektrisch vervoer en de uitrol van laadinfrastructuur.

De verwachting is dat er in 2030 in Nederland bijna 2 miljoen elektrische voertuigen zijn. Om aan de laadvraag van al deze voertuigen te voldoen, zijn naar verwachting 1,7 miljoen private en (semi)publieke laadpunten nodig. Daarom doet de gemeente Zeist samen met zo’n tachtig andere gemeenten mee met de gezamenlijke laadpaalaanbestedingen van MRA-Elektrisch. Zo zorgen we er als samenwerkende overheden voor dat de benodigde openbare laadpalen er komen.

Ambities

Om onze goede bereikbaarheid te behouden, zoeken wij als gemeente de komende jaren naar oplossingen in duurzaam vervoer. Zoals deelauto’s, deelfietsen, verbeterde fietsinfrastructuur en hoogwaardig openbaar vervoerverbindingen (HOV) en overstappunten. Autoverplaatsingen zijn vaak nog steeds noodzakelijk om van A naar B te komen, maar er kunnen duidelijker keuzen worden gemaakt in autoroutes en routes voor het langzaam verkeer en het openbaar vervoer. En denk ook aan ‘gezonde mobiliteit’ stimuleren in de keuzes die we maken: fietsen, lopen en elektrisch (openbaar) vervoer.

Inwoners uit Zeist geven aan dat ze de fiets (ook de e-bike) als hét vervoermiddel zien voor de toekomst. Zeist fietsvriendelijker, dat is het idee. Daarnaast moet er altijd een keuze zijn uit andere typen (duurzame) vervoermiddelen. We ontmoedigen het gebruik van vervuilend vervoer voor het milieu, de natuur en de gezondheid van mensen. Mensen met een beperking moeten zich veilig kunnen bewegen in Zeist.

Vanuit de Zeister mobiliteitsvisie zijn er 5 ambities om rekening mee te houden:

1. Veilig, leefbaar en gezond

Bijbehorende ambitie: Zeist streeft naar 0 (nul) vermijdbare verkeersslachtoffers. Reizigers moeten zich zonder zorgen over hun veiligheid en gezondheid kunnen verplaatsen. Zo draagt het gebruik van de fiets, de benenwagen of het openbaar vervoer direct bij de gezondheid van Zeistenaren. Denk aan minder uitstoot van verkeer en minder geluidshinder. Kortom: het draagt bij aan de kwaliteit van leven.

2. Slim omgaan met ruimte

Bijbehorende ambitie: Zeist wil slim omgaan met de beschikbare ruimte. Hiertoe wordt ingezet op het efficiënt en zuinig omgaan met de beschikbare ruimte voor mobiliteit en het meervoudig benutten van deze ruimte. Hieronder valt ook het stimuleren van slim reisgedrag.

3. Duurzame mobiliteit

Bijbehorende ambitie: Zeist wil de transitie maken naar duurzame en groene mobiliteit. Hierbij hanteren we de ‘Trias Mobilica’:

 1. het verminderen van de verplaatsingsbehoefte
 2. het veranderen van de voertuigkeuze
 3. het verbeteren van de energie-efficiëntie

Deze combinatie van vermindering, verandering en verbetering steunen we met fysieke ingrepen en beleidsverandering.

4. Balans in bereikbaarheid

Bijbehorende ambitie: Zeist wil het verbeteren van de bereikbaarheid hand in hand laten gaan met de doelen op het gebied van duurzaamheid en verkeersveiligheid. We zetten in op het verbeteren van de bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Voetganger en fietser zullen zowel tussen de wijken als naar de belangrijke knooppunten/stations op betere verbindingen kunnen rekenen.

5. Inclusieve mobiliteit

Bijbehorende ambitie: Iedereen in Zeist moet zich prettig en veilig kunnen (blijven) verplaatsen in, van en naar Zeist. Dit betekent dat de verschillende doelgroepen (jong tot oud, met en zonder een mobiliteitsbeperking) in beeld zijn en dat hun mobiliteitsbehoefte, nu en in de toekomst, duidelijk wordt. Denk aan rolstoel-, rollator- en kinderwagenvriendelijke stoepen, veilige oversteekplaatsen en voldoende bankjes tussendoor.

De mobiliteitsvisie is uitgewerkt in een mobiliteitsplan, waarin concrete maatregelen zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Denk aan het inrichten van straten als dertigkilometergebieden. Of het verlagen van de maximum snelheid op de N224/Woudenbergseweg naar 60 km/u. Of extra fietsparkeerplekken bij drukkere bushaltes. Het nieuwe mobiliteitsplan vervangt het huidige mobiliteitsbeleid.

Ontwikkelingen

 • In regionaal verband onderzoeken we samen met de U16 de mogelijkheid van een nieuwe HOV-verbinding tussen Utrecht Science Park en Zeist en Amersfoort. De aansluiting op de A28 in Zeist-Noord is in het Integraal Ruimtelijk Perspectief als Regiopoort benoemd, gekoppeld aan de HOV-verbinding tussen Utrecht Science Park en Amersfoort. Een halte in Vollenhove kan de transformatiemogelijkheden van het project Vollenhove Vooruit! versterken met ruimte voor menging met andere functies. De bevolking van Vollenhove is daarmee beter in staat om zich snel te verplaatsen binnen de regio wat hun (werk)actieradius vergroot.
 • We dragen bij aan snelfietsroutes die onze gemeente verbindt met andere gemeenten in de regio Utrecht, waaronder een directe en veilige fietsverbinding richting Utrecht Science Park.
 • We stimuleren lopen en fietsen. Dit doen we op de volgende manieren:
  • Aantrekkelijke doorfietsroutes die Zeist verbinden met de regio.
  • Goede fietsverbindingen tussen de OV-knooppunten en de recreatieve poorten.
  • Alle doorgaande fietsverbindingen zijn veilig vormgegeven met voldoende ruimte voor zowel recreatieve als snelle fietsers.
  • Bij de aanleg van nieuwe fietsverbindingen wordt ook gekeken naar natuurwaarden en historische waarden, kwaliteit en ruimtelijke inpassing.
 • De A28 zorgt voor veel lawaai en uitstoot van milieubelastende stoffen, ondanks de verdiepte ligging. We onderzoeken hoe het verblijfsklimaat rondom de A28 verbeterd kan worden.
 • In de kern Den Dolder realiseren we nieuwe verbindingen om zowel het centrum verkeersluw te maken en bereikbaar te houden, als de woningbouwontwikkeling bij de Willem Arntsz Hoeve en de komst van de politieacademie goed te ontsluiten.

Uitgangspunten

 • Er is altijd keuzevrijheid tussen duurzame vervoersmiddelen.
 • Iedereen moet veilig aan het verkeer kunnen deelnemen (inclusie).
 • Om de fiets hét vervoermiddel te laten zijn, hoort daarbij dat de infrastructuur veiliger en aantrekkelijk wordt.
 • We werken volgens het principe van 'Mobility as a service'; niet het vervoermiddel staat centraal, maar de keuzemogelijkheid voor de meest efficiënte verplaatsing van A naar B. Dit vergroot doorgaans de reismogelijkheden.
 • Een duidelijkere scheiding maken tussen wegen met een verkeersfunctie en wegen met een verblijfsfunctie. Wegen met een verblijfsfunctie worden zo ingericht dat de leefbaarheid en de verkeersveiligheid verbeterd worden. Niet alleen snelwegen hebben namelijk een groot effect op de gezondheid, ook drukke verkeerswegen, al dan niet binnen de bebouwde kom.
 • Meer aandacht voor recreatie-routes. Dat zijn verkeersroutes die mensen stimuleren om fysiek in beweging te komen.
 • Schonere en veiligere bevoorrading van het centrum en de buurtwinkelcentra. Bijvoorbeeld door het inzetten van kleinschaliger en elektrische distributie vanuit een vervoershub vlakbij het centrum van Zeist.
Naar alle opgaven van Zeist